НачалоБизнес и промишленостПринципи и ползи от внедряване на ISO 14001

Принципи и ползи от внедряване на ISO 14001

ISO стандартизацията има важни практически измерения и дава преки фактически преимущества на бизнеса или производство чрез въвеждането на световния опит в дадена сфера директно в офиса, а не просто чрез помпозно звучене.

ISO стандартите се разработват от Международната организация за стандартизация чрез групи от мултинационални доказани експерти по специфични проблеми при назряването на обществена нужда от стандарт в дадена сфера. Така един ISO стандарт по своята същност е документ с насоки, чието спазване осигурява на бизнеса приобщаване към най-ефективните практики в дадена сфера. А областите на стандартизация са всякакви – от социалната отговорност и социалната политика на държавата от методите на производство на дадена компания. Проблемите на околната среда са един от големите дялове в работата на Международната организация за стандартизация.

Основен стандарт по еко въпросите е ISO 14001 от 2015 г. (или ISO 14001:2015).  Целта на ISO 14001:2015 е да помогне на компаниите да съобразят дейността си с нормативните постановки относно нуждите на околната среда. Той е от семейството на ISO 14000 – кодът, който Международната организация за стандартизация използва за стандартите, свързани с еко мениджмънта и еко производството. Други стандарти от същата група се фокусират върху отделни проблеми на околната среда, но ISO 14001:2015 дава насоки за еко мениджмънт на предприятието.

Какво е новото в ISO 14001:2015?

Всички стандарти се преразглеждат периодично от Международната организация за стандартизация, за да се гарантира, че все още отговарят на изискванията на пазара. Версията от 2015 г. е трето издание на ISO 14001:2015.

Последната версия на ISO 14001 се фокусира върху подобряването на екологичните показатели, а не върху подобряването на самата система за управление. Една от основните актуализации изисква от организациите да вземат предвид въздействието върху околната среда по време на целия жизнен цикъл, въпреки че няма изискване за действително извършване на анализ на жизнения цикъл. Освен това ангажиментите на висшето ръководство и методите за оценка на съответствието също са засилени.

Друга значителна промяна свързва ISO 14001 с общата структура на системата за управление, въведена през 2015 г., наречена структура на високо ниво. Както ISO 9001, така и 14001 използват същата структура, което прави внедряването и одитирането по-унифицирани. Новият стандарт също така изисква притежателят на сертификата да посочи рисковете и възможностите и как да се справи с тях.

Основни принципи и методология на ISO 14001

Check list

Основните принципи на ISO 14001 се основават на добре познатия цикъл PDCA (Цикъл на Деминг).

Планирайте: Установете необходимите цели и процеси

Преди внедряването на ISO 14001 се препоръчва първоначален анализ на пропуските в процесите и продуктите на организацията, за да се подпомогне идентифицирането на всички елементи от текущите дейности и ако е възможно, бъдещи дейности, които могат да взаимодействат с околната среда, наречени „аспекти на околната среда „. Аспектите на околната среда могат да включват както преки, като тези, използвани по време на производството, така и непреки, като суровини. Този анализ помага на организацията да установи своите екологични цели (които в идеалния случай трябва да бъдат измерими); помага при разработването на процедури и процеси за контрол и управление; и служи за осветляване на всяко законово изискване, което след това може да бъде вградено в политиката.

Изпълнете: Внедрете процесите

По време на този етап организацията идентифицира необходимите ресурси и определя членовете на организацията, отговорни за прилагането и контрола на СУОС (Система за управление на околната среда). Това включва установяване на процедури и процеси, въпреки че само една документирана процедура е конкретно свързана с оперативния контрол. Необходими са други процедури за насърчаване на по-добър управленски контрол върху елементи като контрол на документацията, готовност и реакция при извънредни ситуации и обучение на служителите, за да се гарантира, че те могат компетентно да прилагат необходимите процеси и да записват резултатите.

Комуникацията и участието на всички нива на организацията, особено на висшето ръководство, е жизненоважна част от фазата на внедряване, като ефективността на СУОС зависи от активното участие на всички служители.

Проверка: Измервайте и наблюдавайте процесите и докладвайте резултатите

По време на етапа на „проверка“, изпълнението се наблюдава и периодично измерва, за да се гарантира, че екологичните цели и задачи на организацията са изпълнени. Освен това вътрешните одити се провеждат на планирани интервали, за да се установи дали СУОС отговаря на очакванията на потребителя и дали процесите и процедурите се поддържат и наблюдават адекватно.

Действайте: Предприемете действия за подобряване на ефективността на СУОС въз основа на резултатите

След етапа на проверка се извършва преглед от ръководството, за да се гарантира, че целите на СУОС са изпълнени, степента, до която те са изпълнени, и че комуникациите се управляват по подходящ начин. Освен това прегледът оценява променящите се обстоятелства, като законови изисквания, за да направи препоръки за по-нататъшно подобряване на системата. Тези препоръки са включени чрез непрекъснато подобрение: плановете се подновяват или се правят нови планове и СУОС се движи напред.

Процес на непрекъснато подобрение

ISO 14001 насърчава компанията непрекъснато да подобрява екологичните си показатели. Освен очевидното – намаляването на реалните и възможните отрицателни въздействия върху околната среда – това се постига по три начина:

Разширяване: Бизнес областите все повече се покриват от внедрената Система за управление на околната среда.
Обогатяване: Дейности, продукти, процеси, емисии, ресурси и т.н. все повече се управляват от внедрената Система за управление на околната среда.
Надграждане: Подобрява се структурната и организационната рамка на Системите за управление на околната среда, както и натрупването на знания за справяне с проблемите на бизнес средата.

Като цяло, концепцията за процеса на непрекъснато подобрение очаква организацията постепенно да се отдалечи от чисто оперативни екологични мерки към по-стратегически подход за справяне с предизвикателствата на околната среда.

Екология

ISO 14001:2015 е един от основните стандарти в групата на ISO 14000 стандартите, като дава възможност за сертификация. Той не поставя собствени критерии, а учи на подход и добри практики за приобщаване към международните или национални изисквания в даден сектор, базиращи се на съответните нормативни разпоредби. Добрият PR обаче не е единственото предимство на прилагането и сертифицирането по този стандарт. Чрез него се намаляват разходите за отпадъци, разнос и енергия в предприятието. Защото именно намаляването на консумацията на енергия за тези съпътстващи производството дейности е в основата на еко производството – оказва се, че което е добре за бюджета е добре и за природата. И „еко“ придобива едно ново доста по-практично звучене.

Тъй като Международната организация за стандартизация действително черпи опит от международните специалисти, калени в практиката, ISO запазва ясното съзнание за разликите между едно мащабно производство и малкия и среден бизнес (нагласа, която толкова често липсва в законодателството на национално ниво). Ето защо за прилагането на ISO 14001:2015 за нуждите на по-малки предприятие е създадено отделно ръководство под формата на „чек-лист“, за да може и този икономически сектор да се възползва от преимуществата на природосъобразните практики.

ISO 14001 е разработен основно, за да помогне на компаниите с рамка за по-добър управленски контрол, което може да доведе до намаляване на тяхното въздействие върху околната среда. В допълнение към подобренията в производителността, организациите могат да извлекат редица икономически ползи, включително по-високо съответствие със законовите и регулаторни изисквания чрез приемане на стандарта ISO.

Има много компании, които предлагат съдействие за приложението на ISO 14001:2015. За конкретните проблеми при прилагането на ISO можете да се обърнете за помощ и компетентно съдействие към специализирана фирма за ISO консултации. Подобна опция не е за подценяване, защото ISO стандартът стига своя адресат под формата на документ, но специфичните моменти в реализацията на изложените на хартия практики се разкриват, чак когато започне процеса по съобразяване на мениджмънта и производството с ISO. А неизменно, стопанският климат и условията на всяка държава указват своето влияние върху целия процес по превръщането на „еко“ в понятие със сериозно звучене и приложение.

Подобни статии

Най-четени