Общи условия

Общи условия за използване на Уеб сайт Genius.bg, собственост на Директория.бг ООД, ЕИК 203919516, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Казанлък, ул. Неофит Рилски 6, адрес на електронна поща: info@directory.bg

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Директория.бг ООД (наричано по-долу за краткост Доставчик) и всички юридически и физически лица (наричани по-долу за краткост Потребители), които използват Услуги предлагани от Genius.bg (наричан по-долу за краткост Уеб сайт).

2. Доставчикът дефинира две основни категории Потребители:

  • Нерегистрирани потребители – потребители с ограничени права, посещаващи/използващи Уеб сайта на Доставчика, без да са извършили регистрация в него.
  • Регистрирани потребители – потребители, извършили регистрация и посещаващи/използващи Уеб сайта с достъп до допълнителни Услуги.

3. Доставчикът предоставя на Потребителя следните свои услуги: достъп до текстова и визуална информация, коментари, публикуване на прес съобщения, публикуване на рекламни форми, всички наричани за краткост Услуги.

4. Потребителят се задължава да използва предлаганите Услуги в съответствие с изискванията, описани в настоящите Общи условия на Уеб сайта на Доставчика.

5. Само Потребители, които са извършили валидна регистрация в Уеб сайта на Доставчика, могат да ползват допълнителните услуги, предоставяни чрез тях.

6. Услугите се таксуват според действащите тарифи на Доставчика, упоменати на страницата с тарифи на Уеб сайта.

7. Доставчикът си запазва правото да променя тарифите, когато счете за целесъобразно и при необходимост, като се задължава да уведоми за новите условия, по e-mail, или на видно място в Уеб сайта, Потребителите, които използват съответните услуги.

Уеб политика

1. При ползване на Услуги, при които се осъществява публикуване на съдържание в Уеб сайта на Доставчика, е забранено:

  • Нарушаването на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.
  • Публикуване на сайтове призоваващи към насилие, рекламиращи хазарт, оръжие, цигари, наркотици или алкохолни продукти, сайтове с порнографско съдържание.

2. В Уеб сайта не се регистрират всички предложени от Потребителя ресурси. Ако ресурсът не отговаря на някое от изброените правила, то има вероятност той да не бъде добавен в Уеб сайта.

3. Всеки Потребител, който ползва услугите на Уеб сайта управляван от Доставчика, има право да изрази мнение по отношение на настоящите правила чрез изпращане на съобщение до Доставчика на електронна поща, посочена в секция „Контакти” в Уеб сайта.

4. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги в Уеб сайта управляван от Доставчика, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение по електронна поща, посочен в секцията „Контакти“ в Уеб сайта.

5. Доставчикът се задължава да пази тайната за кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

6. Доставчикът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа на Потребители до Уеб сайта и предоставяните от него услуги, ако:

  • Потребителят разпространява посредством Уеб сайта съобщения с нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание.
  • Потребителят с действията си накърнява доброто име на Доставчика, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на технически средства, чрез които работи Уеб сайта, включително и тези на други доставчици.

7. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Доставчикът има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

Политика за защита на данни

1. Доставчикът прилага подходящи технически и организационни мерки, с грижата на добър търговец, които гарантират защитата на обработените данни. В частност, Доставчикът осигурява защита на данните срещу не оторизиран достъп, както и обработването им в противоречие с действащите закони. Доставчикът упражнява постоянен контрол върху процеса на обработка на данните и ограничава достъпа до данни, доколкото това е възможно и приложимо и осигурява съответните разрешителни, само когато това е необходимо за правилното функциониране на Уеб сайта.

2. Обработката на данни се извършва въз основа на съгласие на Потребителите, както и на нормативно упълномощаване за обработване на данни, необходими за осигуряването и извършването на услугите, предоставени от Доставчика.

3. Предоставянето на всякакви данни е доброволно. Потребителят има право на достъп до своите данни, както и правото да ги коригира.

4. Данните, дадени от Потребителя по време на регистрацията се използват за целите на идентификация на Потребителите, както и за други дейности, свързани с изпълнение на споразумението за предоставяне на услуги от Доставчика. Тези данни могат да се използват за проверка дали регистрираното лице отговаря на изискванията и условията, изложени в Споразумението с Потребителя. Данните за контакт също се използват от Доставчика за изпращане на информация и съобщения до Потребителите. Потребителят може да се откаже от получаване на тази информация по всяко време.

5. Потребителските данни могат да бъдат направени достъпни за органи, имащи законово основание да ги получат, включително и съдебните власти.

6. Доставчикът позволява на Потребителите да разглеждат и променят данни си.

7. Доставчикът използва IP адреси, събрани по време на Интернет връзки за технически цели, свързани с администрирането на сървъри. Освен това, IP адресите служат и за събиране на обща статистическа демографска информация (напр. за региона, от който се прави връзката).

8. Доставчикът използва файлове – cookies. Информацията, събрана чрез cookies позволява да се адаптира услугата и нейното съдържание към индивидуалните потребности и предпочитания на Потребителите, както и служи за изготвяне на обща статистика свързана с Уеб сайта и неговите Потребители. Изключването на съхранението на cookies в браузъра не прави използването на Уеб сайта невъзможно, но може да доведе до спънки при работата със системата.

Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото в Република България законодателство.

Отказ от отговорност

1. Директория.бг ООД не отговаря пред Потребителя за:

  • загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги, предлагани чрез Уеб сайта, както и за невъзможността да се ползват тези услуги.
  • неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга.
  • претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите.

2. Доставчикът не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни чрез Уеб сайта управляван от Доставчика.

3. Потребителят се задължава да уведомява за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите, чрез изпращане на e-mail на контакти, посочени в секция „Връзка с нас” в Уеб сайта.

4. Доставчикът си запазва правото едностранно да променя настоящите правила, както и структурата на Уеб сайта, за което не се задължава изрично да уведомява Потребителите.

5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

6. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

7. Настоящите правила са публикувани на страница, част от Уеб сайта на Доставчика и се считат за приети от Потребителя без ограничения и безусловно, след като той е посетил веднъж Уеб сайта или е направил регистрация. При несъгласие с настоящите условия, всеки потребител трябва незабавно да прекрати използването на Уеб сайта на Доставчика.

Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел.: 02 915 35 18, е-mail: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите – aдрес: гр. София, пл. Славейков 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg

© Директория.бг ООД, ЕИК 203919516, седалище и адрес на управление на дейността: гр. Казанлък, ул. Неофит Рилски 6, адрес на електронна поща: info@directory.bg

Последна актуализация на Общите условия: 28.06.2022 г.